3.

Wat kunnen wij doen?

Laten we vooral luisteren naar de mensen die al lang waarschuwingen geven: niet alleen de Club van Rome, ook Sir David Attenborough, voormalig minister Stikker, Al Gore, Herman Wijffels en andere spirituele leraren. Laten we beginnen met het creëren van bewustwording voor het aanwezige grote geheel. Thema’s als eerlijke welvaartsverdeling, stop de groei, ongeveer 3 miljard mensen en vergroenen zijn belangrijk. Laten wij in samenwerking stapjes zetten. Samen zetten wij, als burgers, een beweging in gang.

Wat kunnen we doen?

Wat we kunnen doen om weer meer in harmonie te leven met onszelf en de aarde:

Licht

Het is wetenschappelijk bekend dat licht heilzaam is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Zonnetijd hanteren: dus de dagindeling zodanig inrichten dat mensen hun activiteiten zoveel mogelijk in het licht kunnen doorbrengen.

Ruimte

Meer geestelijke en lichamelijke gezondheid door de juiste bewegingsruimte, de juiste ontmoetingen en de juiste communicatie.

Onderwijs

Onderwijs kan tot bewustwording leiden. Studies maken zijn een essentieel onderdeel voor het vinden van een nieuwe weg.

Hoe gaan we met onze aarde om?

Momenteel vragen we het dubbele van onze aarde dan wat de aarde biedt. En als we zo doorgaan, wordt dat zelfs nog meer. Als we gaan gebruikmaken van Moeder Aarde zoals zij dat zelf aangeeft, dan zal de bevolking moeten halveren door natuurlijker en duurzaam te leven. Willen we harmonieus met Moeder Aarde omgaan, dan is dit een voorwaarde. Als we het niet doen, dan zal de natuur zelf ingrijpen door armoede, honger en dood te brengen. Het is opmerkelijk dat veel bergvolken al langdurig in vrede leven. Het lijkt dat zij die harmonie deels gevonden hebben. Het blijkt dat mensen die onderwijs volgen, minder kinderen hebben dan mensen die in armoede leven. Onderwijs is belangrijk. We kunnen hulp bieden aan ontwikkelingslanden. Juist nu. Zo zijn er tijdens de coronapandemie in Oeganda bijvoorbeeld 4000 scholen gesloten. Het gaat hierbij om hulp die niet op ‘onze’ manier maar op hún manier tot stand komt. Denk aan: belangeloos water verschaffen, belangeloos energie verschaffen, gemeenschappen bewust ontwikkelen.

Harmonie

Gezien het bestaan van de cyclus (zie vraag 1; ‘Waar komen wij vandaan?) lijkt harmonie niet haalbaar. We zijn te veel in de cyclus ingebed. Het vinden van harmonie zal een zoektocht worden. Is de mens in staat om tijdig tot verandering te komen? Willen we blijven stelen van Moeder Aarde? Willen we niet eerst onszelf bevoordelen en daarna pas de ander? Kúnnen we wel delen?

Zoektocht

Onze systemen van samenhang, van buurmanschap, van elkaar helpen (bedrijven en consumenten), van gelijkwaardigheid, van democratie (algemeen belang na deelbelangen van de ‘macht’), van de religies die alsmaar in hun eigen systeem worstelen en de spiritualiteit slechts zelden tot ons bewustzijn laten doordringen. Deze systemen kunnen wij heel erg moeilijk veranderen. Terwijl er bijna geen tijd meer is.
Deze systemen worden allemaal door mensen gecreëerd. En die lijken niet in staat te zijn om te veranderen. Alle systemen lijken niet toereikend te zijn. Zeker niet in de korte tijd die we hebben. Het vinden van harmonie zal een zoektocht worden. Willen we in een ander systeem leven?

Wat we wel kunnen:

 • Het globaal verdelen van beschikbare hulpmiddelen op zo’n manier dat eigenbelang en andermans belang samenvallen.
  • Bijvoorbeeld op het gebied van een pandemie: een rechtvaardige verdeling van de beschikbare vaccinaties en mondkapjes zal zeker leiden tot het onder de knie krijgen van pandemieën.
 • Het volgen van mensen die al lang waarschuwingen geven, zoals de Club van Rome, Sir David Attenborough, voormalig minister Stikker, Al Gore en spirituele leraren.
 • Sociale maatregelen die de gelijkwaardigheid van mensen bevorderen (coöperatiegedachte).
 • Kortetermijn-ontwikkelingen, als uitvloeisel van langetermijnbeleid.
  • Bijvoorbeeld op het gebied van immigratie: het tegenhouden van vluchtelingen aan de grenzen van Europa is niet in het belang van Europa en niet in het belang van de vluchtelingen. En het kost geld. Wanneer je hetzelfde bedrag besteedt op de plaatsen waar de vluchteling begint, zorg je ervoor dat er op die plek geen vluchtelingenprobleem ontstaat. Dit geldt vooral voor economische vluchtelingen.

Een nieuwe economie

 • Koloniale systeem opheffen

Het westerse systeem heeft over de hele wereld veel lokale culturen overheerst en verwoest. Dit heeft geleid tot armoede en verdroging. Laten we het huidige ‘koloniale’ systeem opheffen, en zorgen voor een eerlijke verdeling van de beschikbare grondstoffen over de hele bevolking van Moeder Aarde.

 • Ontgroeien

De Club van Rome wees erop dat er een einde aan de groei moet komen, omdat er een eind is aan de voorraad grondstoffen. Zij begrepen dat economische groei en ecologisch herstel niet samengaan. Dit is wetenschappelijk bewezen. De geschiedenis vertelt ons hetzelfde. Ook in het verleden heeft groei altijd geleid tot uitputting. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit in de toekomst anders zal zijn. Bedrijven, politiek en burgers denken dat techniek de economische groei kan blijven stimuleren. Deze gedacht is onjuist, en ook dat is bewezen. Groei vereist een continue stijging van het aantal arbeidsuren en van de productiviteit. Die continue vraag naar meer arbeid heeft een keerzijde. De geestelijke gezondheid gaat achteruit. We doen daarnaast een steeds groter beroep op arbeidskrachten in het buitenland. Werkenden in Nederland verdienen tien keer zoveel als de mensen die voor ons werken in andere landen. Er is sprake van grootschalige uitbuiting. Er is maar één oplossing voor dit wereldwijde sociale vraagstuk: niet-westerse landen moeten hun eigen markt beschermen en ontwikkelen en westerse landen moeten meer hergebruiken. De eerste stap is om meer spullen te delen en te repareren. De tweede stap is om nieuwe spullen te kopen die zo rechtvaardig mogelijk zijn gemaakt, reparabel zijn en lang meegaan. De derde stap is om stapsgewijs minder te gaan werken voor geld.

Dit ontgroeien brengt levensvreugde; niet meer ‘winnen’, maar meer rust, tijd, passie, sociale contacten, gezondheid, aandacht, betekenis en ontspanning. Wij hopen dat de ontgroeibeweging haar pleidooi verbreedt, zodat er vijftig jaar na de Club van Rome eindelijk bredere maatschappelijke steun komt voor grenzen aan de groei.

Recyclen

Om te ontgroeien is recyclen noodzakelijk, en onze technische kennis is uitermate geschikt om dat verder te ontwikkelen.

Geldstroom

Geld van de rentemensen moet gaan naar de mensen die Moeder Aarde waarderen en hun natuurlijke aard volgen.

Gelijkwaardigheid

Niet bedrijfsgericht, maar gericht op de (gelijk)waardigheid van de burger.

Diensten

Van productiegericht naar diensten aan elkaar gericht.

Minder schadelijke producten

Halvering van producties die nu schadelijk worden genoemd.
 • Vergroenen

Verhogen van de vergroening tot ongeveer 20% van het aardoppervlak. Momenteel is ongeveer 10% van het aardoppervlak groen. Kan de mensheid in tien jaar tijd tien procent van het aardoppervlak vergroenen? Door vergroening gaan de temperaturen omlaag en komt er meer regen. Het eigendom van het aardoppervlak belemmert het vergroenen. Tot nu toe lijken de Verenigde Naties niet in staat om dit op te lossen. De huidige innovaties van de landbouw bieden een makkelijke kans om in Nederland tien procent van het grondgebied te vergroenen.

 • Samenwerking

Samenwerkingsverbanden creëren tussen burgers, onafhankelijk van bedrijfsleven en politiek. Denk aan stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling.

 • Wonen

  • Natuurlijker wonen, slimmer wonen.
  • Niet bouwen op plaatsen waar nog nooit gebouwd is.
  • Alle gebouwen slopen die niet energieneutraal gemaakt kunnen worden. Op die plekken nieuwbouw plaatsen, niet hoger dan vier lagen en in het groen. Bebouwing ten dienste van het groen. Per saldo geen bezitnemen van groengebied.

Overwegingen die nader onderzocht moeten worden:

 • Het is niet duurzaam als het ICT-gebeuren zo aan de controle van de gewone burger wordt onttrokken.
 • Het is niet duurzaam als je zonder accountant je jaarstukken niet meer kunt maken.
 • Het is niet duurzaam als de overheid zijn eigen verantwoordelijkheden verspreidt onder het bedrijfsleven.
 • De plaatselijke middenstand moet ondersteund worden. Grote bedrijven als Bol.com hebben stijgende aandelen, maar hebben nog nooit winst gemaakt.
 • Ondertussen gaat de middenstand er wel aan. Wat als Bol.com nog hogere tarieven gaat vragen? Laten we onderzoeken wat we kunnen doen om de middenstand te ondersteunen.