Project Description

23 MEI 2023

BASISCOCEPT DUURZAAM WONEN in een PARK

ALGEMEEN

Het basisconcept gaat over coöperatief wonen, de bewoning van 1ha park , waarvan ongeveer 75% groen met ongeveer 33 appartementen voor ongeveer 50 personen met een energieneutraal energievoorziening. De bewoners zijn lid van een coóperatie die eigendom is van alle kleine huishoudens in gelijke mate. Het streven is een doorsnede van de Nederlandse bevolking van kleine huishoudens. De coöperatie is eigenaar van de grond, van de gebouwen, van de energie en van het multifunctionele gebouw.
Het is een basisconcept omdat het project andere vormen zal aannemen afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid grond, en de huishoudens die zich aanmelden. De gemiddelden, de verhoudingen, per ha van appartementen en groen zoals in dit basisconcept genoemd, zo enigszins mogelijk aanhouden.
Het plan wil van alle tijden zijn én richt zich op de woningmarkt van heden. Er is rekening gehouden, dat het overal toepasbaar is, in de stad, op het platteland, aan de rand van bebouwingen en groengebieden. Zowel de manier van ruimtelijk ordenen als het gebouwde kan minimaal 100 jaar mee. Een goedkoop en toekomstbestendig plan.

INLEIDING

-. Ecologische uitgangspunten zijn leidend.
Leven in harmonie met Moeder Aarde en met elkaar. Het betekent dat we minder moeten verstenen en meer vergroenen. Leidend is ook de Club van Rome, grenzen aan de groei. De C.v.Rome gaf in 1972 waarschuwingen, die momenteel uitkomen. Is nu zelfs actueler dan 50 jaar geleden.
-. Ruimtelijke ordening.
In zekere zin is ruimtelijke ordening meer bepalend voor de toekomst dan hetgeen politiek en bedrijfsleven inbrengt. Die inbreng is modegevoelig en houdt ruim onvoldoende rekening met het feit dan de stedenbouwkundige plannen minimaal een eeuw meegaan. Doet men dat niet, dan kost dat veel duurzaamheid en veel geld. De plek zelf geeft op de 1ste plaats de relatie met de omgeving aan, samenhang. Het gebouwde op die plek versterkt de relatie.
-. Waarom wonen in een park?
Het parklandschap was in zekere zin het 1ste en laatste landschap dat de mens, samen met de insecten, vogels, bomen en ander groen in harmonie deel laat zijn van zijn omgeving.
-. Waarom coöperatief wonen?
De huidige gemeenschap structuur van overheid met politiek, bedrijfsleven en burger , is door de individualisering niet meer in staat een afdoende oplossing te bieden voor gelijkwaardigheid van mensen en andere levende wezens. Alleen samen lijkt er nog een oplossing mogelijk. Een vervolg van 1972 op de C. v. Rome, rapport van de club van Rome van sept. 2022, is getiteld – Earth for All – . Er is nog maar 1 oplossing, namelijk dat de Aarde door alle mensen in gelijke mate gebruikt mag worden. Een ‘Survival guide for Humanity’ is de ondertiteling.
De coöperatie lijkt in veel gevallen meer geschikt om in een wijk of dorp een rol te spelen dan een enkel individu. Buurmanschap geeft meer samenhang.

Duurzaam wonen in een park plattegrond | projecten Duurzaam Natuurlijk

RUIMTELIJKE ORDENING

Schema van het Basisplan Groen Wonen.

Het GROEN: 75% groen, over de gehele oppervlakte verspreid. Een park, boomgaard met vrijstaande bomen, voedsel bosjes, vijvers, moerassen , (moes) tuinen, composthoop. Meer mogelijkheden voor slimme vormen van opslag van water en zuivering van drinkwater.
-. Vergroening in dit plan kan leiden tot een omgevingstemperatuur die 5 graden lager kan zijn dan die in de versteende stad optreed. Hoogbouw is ongezond. Wonen met weinig groen is ongezond. Kost dus geld en minder levensduur.

INFRASTRUTUUR: Het gehele gebied eenvoudig ontsluiten aan de openbare straat. Voor de toegang van het multifunctionele gebouw, voor de paden, de riolering, en de elektriciteit.

De COÖPERATIE
Leven in harmonie met Moeder Aarde en met elkaar. De coöperatie is de best mogelijke vorm om samen gelijkwaardigheid en gemeenschappelijk belang te beoefenen. Bv. de Boerencoöperaties nu en in het verleden, Fair Trade; ons meer bewust maken van de samenhang van ons mensen.

Hoe in ons geval?
-. Het idee dat ouderen als groep niet zelfredzaam zouden zijn is aan revisie toe.
-. Buurmanschap. In gezondheid, kinderopvang, ondersteuning ouderen, ouderen helpen jongeren.
-. Kleine huishoudens; oud en jong naast elkaar, min of meer een doorsnee van de bevolking.
-. De coöperatie is eigenaar van de grond, de gebouwen en het energiegebeuren.
-. De deelnemers kopen zoveel aandelen als ze willen of kunnen. Huren of kopen, hebben dezelfde servicekosten. Mensen kunnen onderling lenen. Verschil van rijk en arm verkleinen.
-. Elk huishouden heeft een stem.
-. Één stem naar buiten toe, de coöperatie communiceert met de gemeente, burgergroeperingen en bedrijfsleven.
-. 2% van het inkomen van de coöperatie gaat naar familie en kennissen van mensen die asiel zoeken of al hebben. Zodat de mensen in hun geboorteland kunnen blijven en werk hebben via waterprojecten en opleidingen. Het globaal denken dringt door in de wijk of we willen of niet. Besteed geen geld aan het weren van het juiste aantal vluchtelingen.

Wil aandacht geven in een context van:
-. Daling van de geboorten nu al in Oss, de wereldbevolking daalt na 2050.
-. En de buurt, de gemeenschap van Oss, Nederland, Europa, Globaal.
-. De noodzaak tot daling van het boerenland en vleesproductie, drastische vermindering van import en export van landbouwproducten. Zowel voor vleesproducten als groenproducten.

BESCHRIJVING van het BASIS project.

GROND:
1 ha, liggend aan een eind van een straat of aan een zijde van een straat.
Hoeft slechts gedeeltelijk bouwgrond te zijn.
GROEN:
75% van het oppervlak groen, een parkbegroeiing van bomen (tiny) bosjes, vijvers, moerassen, moestuintjes, drink waterzuivering en composthoop, speelruimte voor kinderen.
INFRASTRUCTUUR:
Een aansluiting van het gebied van de paden. De elektriciteit en de riolering aan de straat, nabij het multifunctionele energie.
-. Paden half verhard, welk materiaal?, zo smal mogelijk bv.2m’ breed, geschikt voor rolstoel enz.
-. Riolering van de gebouwen langs de paden naar de aansluiting aan de straat.
-. Elektriciteit van de straat naar het energiegebouw en vandaar naar gebouwen langs paden.

MULTIFUNCTIONELE GEBOUW:

Een soort kas van glas. Zo mogelijk dubbel glas of met een spouw.
– Een deel; ½ verdiept(parkeren).
De functies waaraan gedacht wordt, zoveel mogelijk geïntegreerd:
– Energieopwekking: Het glas is gewapend met foto-elektrische cellen, zodanig van vorm dat zo efficiënt mogelijk elektriciteit wordt geproduceerd.
– Installaties verwarming, verlichting, warmtepomp energieneutraal.
– Een kas met tuinbouw.
– Parkeren van 13 auto’s (of zoveel als de coöperatie denkt nodig te hebben), waarvan iedereen gebruik kan maken. Laadaccu.
– Werkplekken voor bewoners en mensen uit de buurt.
– Kinderopvang, ook van kinderen uit de buurt.
– Ruimte voor gereedschap voor gebouwen en park.
– Ruimte voor wijk activiteiten, zowel voor mensen van de coöperatie als de omliggende uit de buurt(en).
– Aparte ruimte voor de beheerder van het geheel.
– Ouderen opvang, zowel voor mensen van de coöperatie als de omliggende uit de buurt.

BOUWBLOKJE:

-. Ongeveer 400m2, maximaal 4 lagen(gezond), 15 appartementen.
-. Veel licht(gezond).
-. Betonnen vloeren
-. Houten buitengevel.
-. Borstwering op dak met openingen voor vogels, vleermuizen en insecten.
-. Groen dak. (evt. een koepel op dak als slechts 1 blokje gebouwd wordt.)
-. Dak wateropvang.
-. Groene gevels met klimplanten.
-. Centrale hal van 7×7 met vele mogelijkheden.
-. Begane grond 3 appartementen met een gezamenlijke ingang met ruimte voor opslag, fietsen, rolstoel enz. bergingskasten voor de bewoners.
-. Mogelijk geen centrale hal met groen en buurtplek. Wel trappenhuis met ruimte voor toekomstige lift.

APPARTEMENT:

-. 50m2. Gemiddeld 1,5 persoon/appartement
-. Scheiding van woon-slaapdeel met halletje en WC/ douche. Keuken tegen natte ruimten.
-. Indeling mogelijk met kastenwanden naar eigen wensen.
-. Hoog functioneel ruimtegebruik.
-. Betonnen vloer met stenen dekvloer.
-. Vloerverwarming
-. Balkons en erkers.

F. REALISATIEPLAN

LOS(land om stad)
LANDSCHAPPLAN voor 1 ha.
Tekening van 1 ha.
Inrichting, plek gebouwen, paden, infrastructuur, vijvers en moerassen, enz.
Groen inrichting, park begroeiing bomen, (tiny) bosjes, tuinen, vijvers, moerassen, composthoop
Groen op daken, tegen gevels

Technische omschrijvingen van bovenstaande (12?)elementen.

Elementen begroting/Prijzen van bovenstaande elementen.

Prijs bouwgrond en splitsen in aankoop grond, verstening van straten, infrastructuur in de straten, aansluitingen.

Ir. Erik Elemans en Jacques Paspart

BOUWTEKENINGEN en beschrijvingen:
Tekeningen van:
a. multifunctionele gebouw
b. woonblokje met
c. appartementen.

Technische omschrijvingen van bovenstaande.

Elementenbegrotingen van bovenstaande.

Presentatie als praatstuk maken.
Plan bespreken met mogelijke partners
Bv. Gemeente Oss, Brabant Wonen, Mooiland etc. Makelaars, Projectontwikkelaars met grondpositie. Boeren.

Kavels zoeken
1. Met bovengenoemde Partners overleggen. Ruilbestemming
2. Aannemers uitnodigen
3. Bouwvergunning aanvragen

BOUWEN
1. Inrichten
2. In gebruik neming.

Met de gemeente
-. Bv. de gemeentelijke verordening geeft aan, dat per huis 1,4 parkeerplaats moet zijn in een straat. In ons geval is dat niet nodig. De gemeente mag ons niet dwingen. Wij hebben de vrijheid van keuze(een grondrecht). Bovendien kan een mogelijke uitbreiding van parkeerplaatsen altijd in het groengebied gevonden worden.
Een gedachte als bovenstaand kan ook gelden voor de prijs van de grond.

CONCLUSIE

-. De lange leeftijd en de vele sociale mogelijkheden geven geringe persoonlijke jaarlijkse kosten.
-. De vele sociale mogelijkheden en de mogelijkheden gezamenlijk zorg in te huren geven kostenbesparingen en meer kwaliteit van leven.
-. Bij het maken van keuzes is het zinvol om bij bepaalde maatregelen die de kwaliteit van leven tilt boven het gebruikelijke, blijvend aandacht te schenken aan geld.

Jacq van der Pas
23 mei 2023.